Giften aan Evangeliegemeente De Rots zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Rots heeft namelijk een beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) van de Belastingdienst verkregen. 

Hieronder staan de financiële gegevens vermeld, zoals iedere ANBI deze online moet publiceren.

1. Naam van de instelling
Evangeliegemeente de Rots

2. RSIN/fiscaal nummer
859610688

3. Contactgegevens
Ruiterijweg 1, 3902 JA Veenendaal
Email: info@rotsveenendaal.nl
KvK: 73638048

4. Doelstelling

Betreffende Artikel 3 uit de statuten:

De gemeente stelt zich ten doel:

 • Een actieve en levende gemeente te zijn zoals dat beschreven staat in het Woord van God met Jezus aan het hoofd van de gemeente, geleid door zijn heilige Geest.
 • Het eren en verheerlijken van God.
 • Het verkondigen van het evangelie van het Koninkrijk van Jezus Christus.
 • Mensen maken tot leerlingen (discipelen) van Jezus Christus, , hen te dopen en elkaar te leren leven volgens het Woord van God, vervuld en geleid door de heilige Geest.
 • Om te zien naar de armen, verdrukten, zieken en gebondenen en hen te helpen in woord en daad.
 • De belijdenis van Jezus’ dood en opstanding als teken van Zijn liefde voor ons.

5. Beleidsplan

De leden van Evangeliegemeente De Rots verkondigen het evangelie van Jezus Christus tot redding en vernieuwing van mensen tot verheerlijking van God. Deze missie vertaalt zich in vijf concrete opdrachten:

 • Aanbidding – God liefhebben
 • Dienen – Je naaste liefhebben
 • Zending – Discipelen maken
 • Gemeenschap – Doopt hen
 • Discipelschap – Leert hen onderhouden

De gemeente tracht haar doel te bereiken door Gods Woord in alles centraal te stellen. Dit gebeurt onder andere door:

 • Het houden van samenkomsten;
 • Het houden van kringen;
 • Het geven van Bijbelonderwijs;
 • Te evangeliseren;
 • Het verlenen van pastorale zorg;
 • Alle andere wettige en passende middelen.

6. Bestuurssamenstelling
De gemeente wordt bestuurd door een oudstenteam, welke bestaat uit oudsten, waaronder de voorganger(s). De voorganger is aan de overige leden van het oudstenteam nevengeschikt.

7. Beloningsbeleid
De oudste-voorganger ontvangt een maandelijks honorarium conform gemaakte afspraken in een rechtspositie regeling. Alle overige bestuurders ontvangen geen beloning.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie deze site

9. Financiële verantwoording

 • De Rots zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
 • Aan de gemeenteleden wordt via een vrijwillige gift en collecten gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de gemeente.
 • Ontvangen inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de gemeentelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals huur, apparatuur, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie. Tevens worden gelden besteed zending, diaconaat en giften aan goede doelen.
Jaarrekening 2023 Begroting 2024